Privatlivspolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt og følger selvfølgelig reglerne omkring opbevaring og behandling af persondata, bl.a. reglerne i persondataforordningen, psykologloven, sundhedsloven, autorisationsloven m.m. Det betyder bl.a. at vi opbevarer al data om dig sikkert og krypteret.

Vi indsamler kun den data, der er nødvendig. vi videregiver ikke oplysninger om dig til tredjepart. Bliver dette nødvendigt, vil du altid skulle give samtykke hertil. En virksomhed er efter Persondataforordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) forpligtet til at give den registrerede (i dette tilfælde dig som vores klient) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Vi har tavshedspligt i forhold til det du fortæller under samtaler med os, samt alt hvad du screenes for. Det er lovpligtigt, at vi noterer og opbevarer oplysninger om dig samt indsamlet data fra undersøgelser i vores klinik.

Typer af oplysninger

Vi noterer og gemmer oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Vi registrerer også oplysninger om dig til brug for vores kontakt og afregningsformål, herunder din adresse, mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne anvendes til brug for god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Alle dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Kommunikation af elektroniske personfølsomme oplysninger sker over sikre forbindelser.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Hvis der er behov for dette, vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så vi sammen sikrer, at du altid er informeret om og har accepteret, hvis vi deler informationer om dig med tredjepart.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det drejer sig om tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre. Her har vi oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Disse er underlagt databehandler-aftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personfølsomt data sikkert. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er minimum 10 år fra det seneste notat i journalen. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi har registreret. Den eneste undtagelse er oplysningerne i din journal, som vi er forpligtet til at opbevare i 10 år. Herefter bliver disse slettet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.